Gudinneutställning med feminint budskap i Mariestad

Införd i NLT Juni 2002

Vadsbo Museum, vackert beläget vid det forna landshövdingeresidenset i Mariestad, har länge varit välbesökt och populärt. Men snart får det kanske lokal konkurrens från ett Kvinnohistoriskt museum som planeras på Johannesberg, den nu nedlagda institutionen för psykiskt och mentalt handikappade. Hela detta stora område har inköpts av en av Thunbolagets fastighetsdivisioner och ser ut att dra till sig flera för Mariestads utveckling intressanta verksamheter. Trädgårdsskolan Da Capo med högskolestatus finns redan och just nu visas i den före detta Johannesbergskyrkan en utställning som heter Gudinnebilder och glömda spår.

De första gudarna var kvinnor.

Utställningen kommer kanske att permanentas till ett Kvinnohistoriskt museum om anslag och intresse räcker till och det kan kanske bli så, åtminstone om de utställningsansvariga tealogerna får bestämma.

Tealogi betyder läran om Gudinnan och tealogerna, som är en nybildad sammanslutning av enbart kvinnor, har som syfte att visa fram den glömda och ofta förnekade feminina gudomsbilden i religionernas brokiga historia. De vill visa hela historien, – inte bara männens del av den.

Utställningen i Johannesbergskyrkan för fram detta budskap på ett trevligt och instruktivt sätt via bildskärmar, foton, texter och med hjälp av en mängd antika eller moderna skulpturer och har förut visats på olika ställen, bl. a på Historiska Museet i Stockholm. Dess evangelium är att de första gudarna var kvinnor, detta beroende på att det var kvinnor som ägde den unika förmågan att skapa liv. Modergudinnor förekom därför i de flesta forntida religioner; Isis, Nerthus, Freja och Ishtar är några som haft stor betydelse långt tillbaka i historien.

Senare överskuggas emellertid gudinnorna av manliga testerona krigsgudar som Jahve, Zeus och Tor och en manlig hierarki med makt att döda i stället för att föda blir följden såväl i himlen som på jorden. Med emfas påpekar utställningens texter och bilder att denna växling från vördad kvinnlig skaparkraft till manlig, krigisk gudsmakt kan betecknas som den viktigaste brytpunkten i mänsklighetens historia.

Bibelns roll.

Gamla Testamentet ges i utställningen skulden för mycket av det kvinnoförtryck som ännu flitigt förekommer i nutida religioner; såväl inom islam som i kristendom och judendom. I det framställs kvinnor som trolösa, liderliga, otuktiga och de alltid ägda av män. Den idealiska kvinnan prisas i Ordspråksboken om hon leende arbetar i sitt anletes svett, medan mannen sitter tillsammans med sina vänner i porten; arbetar hon sig till döds blir hon ett föredöme.

Ännu fram till våra dagar har bibelord konkret brukats som vapen i samhällsdebatten, t ex mot kvinnlig röstrött, mot kvinnopräster, mot kvinnors rätt till avlönat arbete utanför hemmet och mot tillträde till högre studier.

Gudinneutställningen i Mariestad är naturligtvis långtifrån okontroversiell men är just därför både tänkvärd och sevärd. Den torde ge många kvinnor hjälp att hitta sina egna rötter, ge dem delaktighet i religionshistorien och svar på frågan: – Varför ser världen oss kvinnor som mindre värda? Utställningens budskap borde också ge alla män en allvarlig och nyttig tankeställare och det kan nog behövas i dessa jämlikhetens tider.